Všeobecné podmínky užití

od Luboš Klouček

Provozovatel webu:

RM Online Media s. r. o.
Heydukova 896/11
180 00 Praha 8
IČ: 10867848

I. Úvodní ustanovení

1. Tento dokument upravuje podmínky užití internetových stránek www.tvojechvilka.cz, dále jen „Server“, mezi uživatelem, dále jen „Uživatel“ a Serverem.

2. Provozovatelem Serveru je RM Online Media s. r. o., Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8 (dále jen „Provozovatel)“.

3. Změny podmínek užití vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.

II. Povinnosti a práva Uživatele

1. Uživatel je povinný se seznámit s těmito podmínkami. Uživatel stvrzením „Souhlasím“ při aktivitě na Serveru dává najevo, že tyto podmínky četl a porozuměl jim.

2. Uživatel se zavazuje, že nebude činit nic, co by narušovalo, poškozovalo či jakkoli omezovalo provoz Serveru.

3. Uživatel nesmí užívat Server v rozporu s těmito Podmínkami užití. Nesmí komerčně užívat Server způsobem, který by mohl poškodit Provozovatele. Nesmí využívat Server k rozesílání nevyžádaných e-mailů, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

III. Povinnosti a práva Serveru

1. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Serveru.

2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru.

3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, neodpovídá za obsah informací, které na Server uloží Uživatele či třetí osoby.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Každý Uživatel aktivitami na Serveru potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Vyslovením Souhlasu Uživatel poskytujete souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a města bydliště v některých případech na Serveru, např. výhra v soutěži.

V. Obchodní sdělení a reklama

1. Rozsah reklamy a způsob jejího umístění na Serveru určuje Provozovatel a je oprávněn toto kdykoliv změnit.

2. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy na Serveru.

3. Server zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

4. Společnost Google (jako dodavatel) používá k zobrazování reklam soubory cookies. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na webových stránkách nalézajících se na internetu.

VII. Ochrana autorského práva

1. Články publikované na Serveru mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Serveru pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Serveru či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány.

3. Užití autorských děl publikovaných na Serveru v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečňována e-mailem. Komunikace ze strany Provozovatele s jedním či více Uživateli může být uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím Serveru.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Serveru, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

2. Tyto Podmínky užití stejně jako všechny vztahy, které vznikají nebo vzniknou mezi Serverem a Uživatelem se řídí platným právním řádem České republiky.

3. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 01.11.2020